Klinická psychodiagnostika

  • psychodiagnostické vyšetrenie detí (od 7 rokov veku) – najčastejšie pri psychosomatických ťažkostiach (prežívanie strachu, bolesti hlavičky alebo bruška, poruchy spánku, poruchy adaptácie na kolektív, poruchy koncentrácie pozornosti alebo pamäti), tiež pri vývinových a psychických, neurologických poruchách
  • psychodiagnostické vyšetrenie dospievajúcich – najčastejšie pri poruchách nálady a prežívania, pri poruchách správania v domácom prostredí, pri ťažkostiach s adaptáciou na školské prostredie, pri poruchách príjmu potravy, pri škodlivom užívaní alebo počiatočnej závislosti na psychoaktívnych látkach / alkohole
  • psychodiagnostické vyšetrenie dospelých – najčastejšie pri telesných ťažkostiach, psychiatrických alebo neurologických ochoreniach (pre sociálne posúdenie nároku na invalidný dôchodok, ZŤP)
  • psychodiagnostické vyšetrenie seniorov - najčastejšie pri telesných ťažkostiach, psychiatrických alebo neurologických ochoreniach (včasná diagnostika demencie, posúdenie vhodnosti umiestnenia v sociálnom zariadení, nárok na opatrovníctvo, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony)
  • posúdenie psychickej spôsobilosti držania a nosenia zbrane
  • posúdenie psychickej spôsobilosti pre výkon povolania – zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami