O našej ambulancii

1
2
6
4
3
5
7
1 2 6 4 3 5 7

 

Služby


Ponúkame vám nasledujúce služby:

 • saturovanie psychického zdravia dospelých (jednotlivca, páru, rodiny alebo skupiny) a DETÍ od mladšieho školského veku (nad 7 rokov - od začatia povinnej školskej dochádzky)
 • spolupráca pri riešení problémových situácií a vzťahov
 • selektívne psychoterapeutické metódy podľa povahy problematiky
 • senzitívny prístup aj pri okamžitej krízovej intervencii, pri krátkodobom poradenstve
 • stratégie zvládania stresu, nácvik relaxačných metód
 • s ohľadom na špecifické požiadavky vhodné psychodiagnostické vyšetrenie (napr. inteligencie, pamäti, pozornosti, osobnosti)
 • skúmanie psychickej spôsobilosti

Informácia o právach pacientov 

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na: 

 • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
 • a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
 • b) ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
 • d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na: 

 • osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • žiadateľa o azyl,
 • osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
 • osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.