PhDr. Antónia Solárová, PhD.
klinický psychológ, psychoterapeut, súdny znalec
 

Klinická psychológia, psychoterapia v Bardejove

 

 
 

 
 
Aktuálne:

Ponuka našich služieb pre Vaše duševné zdravie
a osobnú spokojnosť
rozšírená vzhľadom k celospoločenskej situácii
aj o možnosti
online konzultácií a poradenstva (telefonicky, chat, skype)...
... Dovoľte nám pomôcť Vám.
 
 

Súkromná ambulancia klinickej psychológie

Ponúkame vám nasledujúce služby:
 
 
 


 • saturovanie psychického zdravia dospelých (jednotlivca, páru, rodiny alebo skupiny) a DETÍ od mladšieho školského veku (nad 7 rokov - od začatia povinnej školskej dochádzky)

 • spolupráca pri riešení problémových situácií a vzťahov

 • selektívne psychoterapeutické metódy podľa povahy problematiky

 • senzitívny prístup aj pri okamžitej krízovej intervencii, pri krátkodobom poradenstve

 • stratégie zvládania stresu, nácvik relaxačných metód

 • s ohľadom na špecifické požiadavky vhodné psychodiagnostické vyšetrenie (napr. inteligencie, pamäti, pozornosti, osobnosti)

 • skúmanie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva, na vykonávanie SBS

 • súdnoznalecká činnosť - odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality

 • posúdenie psychickej spôsobilosti pre posudkové účely (invalidný dôchodok, pre výkon povolania - zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami)
 
 
 
 
 

Personálne obsadenie

 
 

Mgr. Monika Ľubocká

 

Vzdelanie v odbore, odborná príprava

 
 • od 12/2019 - dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii

 • od 2016 - špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • 2013 - 2015 magisterské štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 • 2010 - 2013 bakalárske štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 

Pracovné skúsenosti

 
 • od 2018 AGAPE-OK, s.r.o, psychologická ambulancia, Bardejov

 • 2016 - 2017 CKPS, s.r.o, psychologická ambulancia, Prešov
 

Mgr. Zuzana Barillová

 
 

Vzdelanie v odbore, odborná príprava

 

 • 2020 - ukončená Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • 2010-2013 bakalárske štúdium, študijný odbor : psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • 2013-2015 magisterské štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • 2013-2015 doplňujúce pedagogické štúdium, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
   

  Pracovné skúsenosti

   
  • 2015-2016 ZŠ Beloveža

  • od 2019 AGAPE-OK, s.r.o., psychologická ambulancia, Bardejov
   

  PhDr. Antónia Solárová, PhD.

   
   
   
   

  Vzdelanie v odbore, odborná príprava

   
  • 2009 - 2014 doktorandské štúdium; študijný odbor: všeobecná a experimentálna psychológia; študijný program: všeobecná psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2007 - rigorózna skúška; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2002 - 2007 magisterské štúdium; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2014 - zápis do Zoznamu znalcov MS SR, odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality

  • od 2011 - frekventantka špecializačného štúdia - certifikovaná pracovná činnosť v odbore dopravná psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  • 2010 - špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  • 2010 - špecializačné štúdium v odbore certifikovaná činnosť v psychoterapii; Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

  • 2009 - dlhodobý psychoterapeutický výcvik Umění terapie; Inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ, Košice

  • členstvo Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
   
   
   
   
   

  Kurzy, výcviky, semináre

   
  Psychologické diagnostické metódy v praxi (najmä projektívne techniky, neuropsychologické testové batérie), autogénny tréning, kurz v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach; účasť na domácich, zahraničných vedeckých podujatiach a publikačná činnosť so zameraním na problematiku sexuálneho zdravia.
   
   
   

  Pracovné skúsenosti

   
  • od 2014 Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov
  • od 2011 sociálno-zdravotnícke zariadenie; Psychosociálne centrum, Košice
  • 2009 - 2011 resocializačné zariadenie; Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
  • 2007 - 2011 psychiatrické oddelenie; Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Levoča
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Kontaktujte nás

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Webstránka sa aktualizuje.