PhDr. Antónia Solárová, PhD.
klinický psychológ, psychoterapeut, súdny znalec
 

Klinická psychológia, psychoterapia v Bardejove

 

 
 

 
 
K využitiu našich služieb už nie je potrebný žiadny výmenný lístok, stačí sa iba objednať.

Aktuálne:

Ponuka našich služieb pre Vaše duševné zdravie
a osobnú spokojnosť
rozšírená vzhľadom k celospoločenskej situácii
aj o možnosti
online konzultácií a poradenstva (telefonicky, chat, skype)...
... Dovoľte nám pomôcť Vám.
 
 

Súkromná ambulancia klinickej psychológie

Ponúkame vám nasledujúce služby:
 
 
 


 • saturovanie psychického zdravia dospelých (jednotlivca, páru, rodiny alebo skupiny) a DETÍ od mladšieho školského veku (nad 7 rokov - od začatia povinnej školskej dochádzky)

 • spolupráca pri riešení problémových situácií a vzťahov

 • selektívne psychoterapeutické metódy podľa povahy problematiky

 • senzitívny prístup aj pri okamžitej krízovej intervencii, pri krátkodobom poradenstve

 • stratégie zvládania stresu, nácvik relaxačných metód

 • s ohľadom na špecifické požiadavky vhodné psychodiagnostické vyšetrenie (napr. inteligencie, pamäti, pozornosti, osobnosti)

 • skúmanie psychickej spôsobilosti na nosenie, držanie zbraní a streliva, na vykonávanie SBS

 • súdnoznalecká činnosť - odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality

 • posúdenie psychickej spôsobilosti pre posudkové účely (invalidný dôchodok, pre výkon povolania - zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami)
 
 
 
INFORMÁCIA O PRÁVACH PACIENTOV
 
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:

 • správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 • podanie žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
 • a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
 • b) ochranné liečenie uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
 • d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.
 • rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisomnie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
 • zmiernenie utrpenia,
 • humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,
 • na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
 • žiadateľa o azyl,
 • osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
 • osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.
 
 

Personálne obsadenie

 
 

Mgr. Monika Ľubocká

 

Vzdelanie v odbore, odborná príprava

 
 • od 12/2019 - dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii

 • od 2016 - špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • 2013 - 2015 magisterské štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 • 2010 - 2013 bakalárske štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 

Pracovné skúsenosti

 
 • od 2018 AGAPE-OK, s.r.o, psychologická ambulancia, Bardejov

 • 2016 - 2017 CKPS, s.r.o, psychologická ambulancia, Prešov
 

Mgr. Zuzana Barillová

 
 

Vzdelanie v odbore, odborná príprava

 

 • 2020 - ukončená Príprava na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 • 2010-2013 bakalárske štúdium, študijný odbor : psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • 2013-2015 magisterské štúdium, študijný odbor: psychológia, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  • 2013-2015 doplňujúce pedagogické štúdium, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
   

  Pracovné skúsenosti

   
  • 2015-2016 ZŠ Beloveža

  • od 2019 AGAPE-OK, s.r.o., psychologická ambulancia, Bardejov
   

  PhDr. Antónia Solárová, PhD.

   
   
   
   

  Vzdelanie v odbore, odborná príprava

   
  • 2009 - 2014 doktorandské štúdium; študijný odbor: všeobecná a experimentálna psychológia; študijný program: všeobecná psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2007 - rigorózna skúška; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2002 - 2007 magisterské štúdium; študijný odbor: psychológia; Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov

  • 2014 - zápis do Zoznamu znalcov MS SR, odbor Psychológia, odvetvie Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality

  • od 2011 - frekventantka špecializačného štúdia - certifikovaná pracovná činnosť v odbore dopravná psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  • 2010 - špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia; Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  • 2010 - špecializačné štúdium v odbore certifikovaná činnosť v psychoterapii; Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

  • 2009 - dlhodobý psychoterapeutický výcvik Umění terapie; Inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ, Košice

  • členstvo Slovenská komora psychológov, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
   
   
   
   
   

  Kurzy, výcviky, semináre

   
  Psychologické diagnostické metódy v praxi (najmä projektívne techniky, neuropsychologické testové batérie), autogénny tréning, kurz v biofeedbackových a neurofeedbackových metódach; účasť na domácich, zahraničných vedeckých podujatiach a publikačná činnosť so zameraním na problematiku sexuálneho zdravia.
   
   
   

  Pracovné skúsenosti

   
  • od 2014 Inštitút psychológie, Filozofická fakulta PU, Prešov
  • od 2011 sociálno-zdravotnícke zariadenie; Psychosociálne centrum, Košice
  • 2009 - 2011 resocializačné zariadenie; Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
  • 2007 - 2011 psychiatrické oddelenie; Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Levoča
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Kontaktujte nás

   
   
   
   
   
  Webstránka sa aktualizuje.